Antidepresiva u mladých lidí zdvojnásobují možnost sebevraždy a násilí

Zveřejněno 19. března, 2016 autorem Sean Adl-Tabatabai v Health

.

Nová studie antidepresiv, která byla publikována v The BMJ uvádí, že riziko sebevraždy a agrese je u dětí a náctiletých dvakrát tak pravděpodobnější, pokud užívají léky na depresi.

Možnost jakéhokoli výbuchu násilného chování je mnohem větší, než se vědci dříve domnívali. Hodně z informací, které popisují možná rizika těchto léků, bylo záměrně farmaceutickými firmami staženo z publikování veřejnosti.

.

Jakeshealthsolutions.com uvádí:

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRIs) a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a norepinefrinu (SNRIs) jsou nejčastěji předepisované léky na depresi.

V nové studii provedl tým vědců z Dánska systematické přezkoumání a metaanalýzu 68 zpráv klinických studií ze 70 klinických testů u 18 526 pacientů, aby prozkoumali užívání antidepresiv a jejich vliv na ublížení na zdraví.

Mezi ně započítali úmrtí, sebevražedné myšlenky a pokusy o sebevraždu. Dále také agresivitu a akatizii, což je takzvaný syndrom neklidných nohou, který může zvýšit sebevražedné sklony a násilí.

Také prozkoumali klinické testy, kde byly prováděné výzkumy placeba „dvojitě slepým testem“. Tyto výzkumy obsahovaly výpovědi pacientů a seznam zranění v době užívání antidepresiv.

Vědci analyzovali zprávy klinických studií, které byly připraveny farmaceutickými společnostmi pro autorizaci na trh. Dále analyzovali výsledky zpráv z pokusných testů, protože újmy spojené s užívání antidepresiv se často v publikovaných pokusných testech neuvádějí.

U dospělých nebylo zjištěno významné spojení mezi užívání antidepresiv a sebevraždou či agresí, avšak u dětí a teenagerů zjistili, že riziko sebevražd a agresí je v případě užívání těchto léků dvakrát větší.

.

Irene-Graham-Creative-Writing-Teacher-630x260-irenegraham@thecreativewritersworkshop.com_

.

Tato studie ukázala, že v případě pokusných testů jsou určitá omezení, a to nejen v tom co zkoumají, ale také co se týká zveřejňování závěrů z těchto testů. To mohlo vést k „vážnému podcenění možných hrozeb“ píší autoři této studie.

Porovnali výsledky zpráv klinických studií s daty, která uvedli individuální pacienti, ohledně nepříznivých vlivů. To odhalilo špatný popis úmrtí a sebevražedných událostí u lidí, kteří užívali antidepresiva, ze strany farmaceutických společností.

Příkladem může být například lživé hlášení od jedné farmaceutické společnosti týkající se čtyř úmrtí, kde bylo straněno antidepresivům. Více než polovina pokusů o sebevraždu a myšlení na sebevraždu byla např. popsána výrazy „emoční riziko“ nebo „zhoršení deprese“.

Ve shrnutí zpráv klinických studií od společnosti Eli Lilly (nadnárodní americká farmaceutická spol. – pozn. autora) byly např. zmíněny všechny úmrtí, avšak pokusy o sebevraždu nebyly uvedeny v 90% případů. Informace týkající se dalších závěrů nebyly kompletní. Autoři této studie zmínili, že tyto finální informace „byly ještě více nevěrohodné než se původně domnívali.“

.

Z regulačních agentur v Británii a Evropě byly získány zprávy klinických studií týkající se antidepresiv – dulexetin, fluoxetin, paroxetin, sertralin a venlafaxin. Výsledky klinických studií týkající se duloxetinu a fluoxetinu byly získány z webových stránek farmaceutické společnosti Eli Lilly.

Bohužel, zprávy z těchto klinických studií nebyly k dispozici pro všechny klinické studie a všechny antidepresiva. Nepříznivé vlivy objevující se u pacientů byly dostupné jen u 32 z těchto klinických studií.

„Opravdová rizika spojená s vážnými újmami jsou stále neznámá, neboť malý výskyt těchto výjimečných situací a špatně navrhnuté oblasti šetření a výsledky těchto klinických testů znesnadňují získání přesných odhadů vlivů,“ vysvětlují.

Doporučují „minimální užívání antidepresiv u dětí, dospívajících a mladších dospělých, neboť vážné újmy jsou u těchto skupin větší. Jejich vliv se zdá být menší než co je klinicky relevantní.“ Doporučují alternativní léčbu jako např. cvičení nebo psychoterapii.

Také se dožadují potřeby identifikovat „skryté informace ve zprávách klinických studií, abychom si mohli udělat přesnější obrázek týkající se výhod a újem spojených s užíváním těchto léků.“

.

article-1290402-03CCFBA7000005DC-405_468x364

.

Joanna Moncrieff, psychiatrička a výzkumná pracovnice na University College London (veřejná výzkumná univerzita v Londýně – pozn. autora), která v této studii nebyla nijak zainteresována souhlasí s tím, že „osoby, které tuto oblast regulují, stejně jako i veřejnost, potřebují přístup ke komplexnějším a věrohodnějším datům“. Zprávy z klinických studií dle Joanny „pravděpodobně podceňují rozsah újem, které jsou spojeny s užíváním antidepresiv“.

 [Tato studie] potvrzuje, že celkový součet újem spojených s užíváním antidepresiv není uváděn. Víme, že se nepublikují v publikované literatuře a zdá se, že se ne náležitě uvádí ve zprávách z klinických studií, které jsou předkládání regulačním orgánům a tvoří základ pro rozhodnutí ohledně licencování.

.

Přes polovinu zpráv z klinických studií neuvádělo pacienty jednotlivě. „Nabízí se tedy otázka, o kolik více negativních případů by bylo uvedeno, pokud by tento fakt byl v těchto zprávách uváděn. Také je zarážející, jak může být dovoleno, aby se tyto informace neuváděly“ napsali výzkumníci těchto zpráv.

Tarang Sharma, studentka doktorského studia na Cochrane a vedoucí autorka této studie k těmto závěrům řekla:

Zjistili jsme, že hodně různých dodatků bylo často dostupných, pouze pokud si o ně bylo danými orgány požádáno. Tyto orgány je nikdy nevyžadovaly. Ve skutečnosti se trochu bojím, jak špatně by tyto výsledky dopadly, kdybychom měli kompletní data.

.

Sharma byla překvapená, jak hodně byly vážné vedlejší efekty farmaceutickými společnostmi bagatelizovány:

Byla jsem docela šokovaná, když jsem to viděla. To co dělají je špatné. Poskytují velmi nepřesný obrázek toho, jaké skutečné újmy [vedlejší vlivy] jsou možné.

Nemůžete jim moc věřit, protože často benefity těchto léků zveličují a vlivy jsou zlehčovány. Dost mne to zneklidnilo. Nečekala jsem, že skutečnost bude takto špatná.

.

Tato studie přidala další nepříznivé informace do stále rostoucí zprávy znepokojujících odhalení, která byla zjištěna u výzkumů antidepresiv:

  • Minulý rok, během jednoho z důležitých statistických přepočtů Studie 329 (klinická studie Paxilu z roku 2001, jež je vyráběn společností GlaxoSmithKline), skupina nezávislých výzkumníků zjistila přehnanou uváděnou účinnost a odhalila újmy pro dospívající.

 

  • Studie zjistila, že výzkumné studie nových antidepresiv nehodnotí efektivitu na široké veřejnosti. Zjistilo se, že kritéria zařazení/vyjmutí týkající se studií účinnosti antidepresiv se během posledních 5 let tak zúžila, že většina pacientů byla z tohoto vzorku vyjmuta. Jinými slovy, výsledky těchto testů nemusí být pro většinu z nás vůbec platné.

 

  • Výzkum zjistil, že užívání určitých antidepresiv pro depresi je spojováno se zvýšeným rizikem následných mánií a maniodepresivních psychóz. To se dle studie především týká selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a norepinefrinu, a také antidepresiva venlafaxin.

 

  • Další studie ukázala, že užívání antidepresiv během těhotenství, především selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, vysoce ovlivňuje riziko autismu.

 

  • Studie dospívajících s depresí odhalila různé zarážející informace: v mnoha případech je následná péče při užívání těchto léků neadekvátní. Značné množství dospívajících, kterým byla antidepresiva předepsána, nemělo po dobu několika měsíců po užívání žádnou následnou zdokumentovanou péči.

 

  • Nedávná studie zjistila, že prověřovací dotazníky, týkající se deprese, jsou neadekvátní. V rozsáhlé kvantitativní studii vědci zjistili, že některé symptomy hrají ve stavech deprese mnohem větší roli než jiné a že symptomy, které zmiňuje DSM (Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch – pozn. autora), by nemusely patřit k těm nejdůležitějším.

.

Je známo, že vliv farmaceutického průmyslu je v jednotlivých výzkumech znatelný. Studie léků jsou již dlouho známy jako chybné a to především z důvodu, že dané testy jsou vykonávány stejnými subjekty, které z prodeje těchto léků následně profitují – výrobci léků.

Léky na depresi se v mnoha případech ukazují být více škodlivé než prospěšné. Některé studie ukazují, že tyto léky nejsou vždy prospěšné a často daleko více škodí, než pomáhají.

Zřejmě je na čase, abychom vážně znovu zhodnotili, jak depresi diagnostikovat a léčit, a to především u dětí a dospívajících.

Zatím žádný komentář.

Napsat komentář